2 timothy 4 2 tagalog

06/12/2020 Uncategorized

Purihin nawa siya magpakailanman! Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong mga gawa sa balat. 2TIM 2:2 And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. ( Isaiah 20:2-3). In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of … 3 2 Timoteo 2:2 - At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin nang ligtas sa kanyang kaharian sa langit. How can I overcome fear of praying in church? Kinukumusta ka nina Eubulo, Pudente, Lino, Claudia at lahat ng mga kapatid. 2 Timothy 2 ; 2TIM 2:1 Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. 4 In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge: 2 Preach the word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage —with great patience and careful instruction. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Peace be with you! Ask the Lord Jesus to teach you through His Word. Co. 4:14; Filem. 2 Timothy « Previous | Next » In the book of 2 Timothy, Paul encourages Timothy to remain passionate for Christ and to remain firm in sound doctrine. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (John13:34–35). Patawarin nawa sila ng Diyos. (1 John 5:18). Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. The apostle solemnly charges Timothy to be diligent, though many will not bear sound doctrine. • 2 Timoteo 4:2 - Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. There are charges that it is the work of an anonymous follower, after Paul's death in the first century AD. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Timothy, chapter 3 of the Tagalog Holy Bible How can I avoid keeping grudges against someone? ... Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Dios, at ni Cristo Jesus, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian: Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. 5 Nguni't ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng evangelista, ganapin mo ang iyong ministerio. How can a modern scientist come to saving faith without rejecting evolution? Sikapin mong makapunta dito sa lalong madaling panahon. What does it mean when the Bible said that, "Jesus will judge the living and the dead"? 2 Timothy 4:6, KJV: "For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand." 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . Sapagka't darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral; kundi, pagkakaroon nila ng kati ng tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita; 2 Timothy 3:1-5 New King James Version (NKJV) Perilous Times and Perilous Men. How can the dead be judged? A Good Soldier of Christ Jesus. Lucas na lamang ang kasama ko rito. 0 Votes. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Dios, at ni Cristo Jesus, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian: At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga, at mga ibabaling sa katha. 24; Gw. 2TIM 2:3 Thou therefore endure hardness, as a … The Greek word for son is huios , but the word that Paul uses here is teknos , which is best translated child. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Timothy 3 2 Kay Timoteo 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. Sign Up or Login. PAUL'S GROUNDS OF APPEAL (2 Timothy 4:1-5)4:1-5 I charge you before God and Christ Jesus, who is going to judge the living and the dead--I charge you by his appearing and by his Kingdom--herald forth the word; be urgent in season and out of season; convict, rebuke, exhort, and do it all with a patience and a teaching which never fail. If possible, print out the verses we are studying. This is Paul's second Epistle to Timothy (in Tagalog audio). Amen. 4:3–4; 2 Pet. To Get the Full List of Definitions: Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat. Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. 1 mo ako sa mag-asawang Priscila at Aquila, at sa pamilya ni Onesiforo. Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. What does mourn/wail mean when Jesus returns? Kabanata 4 . Home >> Bible Studies >> 2 Timothy >> 2 Timothy 2:1-7 These small group studies of 2 Timothy contain outlines, cross-references, Bible study discussion questions, and applications. 3 Sapagkat darating ang panahong hindi na sila … Makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. 1:2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin.. 1:3 Nagpapasalamat ako sa Dios, na mula sa aking kanunununuan ay aking pinaglilingkuran sa … Paul's address to Timothy, and declaration of his affection for him, 2 Timothy 1:1-4.His account of the piety of Timothy's mother and grandmother, and the religious education they had given their son, 2 Timothy 1:5.He exhorts him to stir up the gift of God that is in him, and not to be ashamed of the testimony of the Lord, 2 Timothy 1:6-8. Sa harap ng Diyos at ni Cristo Jesus na darating bilang Hari at hahatol sa mga buháy at sa mga patay, inaatasan kitang. 24. ipangaral mo ang salita ng Diyos; pagsikapan mong gawin iyan napapanahon man o hindi. Sapagka't ako'y iniaalay na, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. And rather than challenging both prophets and priests, the people also reinforce the sin: my people love to have it so. 4 Sa harap ng Diyos at ni Cristo Jesus na hahatol sa mga buháy at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita: 2 ipangaral mo ang salita ng Diyos; pagsikapan mong gawin iyan napapanahon man o hindi. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Commentary on 2 Timothy 4:6-8 (Read 2 Timothy 4:6-8) The blood of the martyrs, though not a sacrifice of atonement, yet was a sacrifice of acknowledgment to the grace of God and his truth. (1-5) Enforces the charge from his own martyrdom, then at hand. sa Corinto si Erasto; si Trofimo nama'y iniwan ko sa Mileto dahil may sakit siya. 2 Timothy 4:2, ESV: "preach the word; be ready in season and out of season; reprove, rebuke, and exhort, with complete patience and teaching." 2 Timothy 4:2 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 2 Timothy 4:2, NIV: "Preach the word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage--with great patience and careful instruction." Elsewhere, Paul refers to Timothy as “my beloved and faithful child in the Lord” (1 Corinthians 4:17) and “my true child in faith,” (1 Timothy 1:2). 24; 2 Cor. What’s the test of loving one another? What are some ways Christians can still give thanks in 2020? Sapagka't darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral; kundi, pagkakaroon nila ng kati ng tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita; At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga, at mga ibabaling sa katha. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Dios, at ni Cristo Jesus, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian: 2 Timothy 4 is the fourth (and the last) chapter of the Second Epistle to Timothy in the New Testament of the Christian Bible.The letter is traditionally attributed to Paul the Apostle, the last one written in Rome before his death (c. 64 or 67), addressed to Timothy. Paul reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral. Visit our library of inductive Bible studies for more in depth inductive studies on this and other books of the Bible you can use in your small group. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan; sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. 2:1–3), but it will destroy them when the end comes (2 Kings 17:7–23; Jer. 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; Co. 4:10; Filem. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; . What did angels have to do with Jesus' ministry? They crave such false teaching (cf. Is it a sin if my past sexual experiences keep coming to my mind? Hanapin mo si Marcos at isama mo rito, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. 5 But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. 2:6, 11; 2 Tim. Sa unang pagharap ko sa hukuman ay walang sumama sa akin; pinabayaan nila akong mag-isa. Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. 2 mo rito, dalhin mo ang aking damit na iniwan ko sa Troas sa bahay ni Carpo. 4 1 Sa harap ng Diyos at ni Cristo Jesus na darating bilang Hari at hahatol sa mga buháy at sa mga patay, inaatasan kitang 2 ipangaral mo ang salita ng Diyos; pagsikapan mong gawin iyan napapanahon man o hindi. Did Isaiah truly preach for three years naked? Tagalog Bible: 2 Timothy. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Dios, at ni Cristo Jesus, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian: 2 Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? 2 Timothy 4:2. Biblica: the International Bible Society provides the Bible in accurate, contemporary translations and formats so people around the world can have the opportunity to be transformed by Jesus Christ. Commentary for 2 Timothy 4 . 2 Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. 2 You then, w my child, x be strengthened by the grace that is in Christ Jesus, 2 and y what you have heard from me in the presence of many witnesses z entrust to faithful men, 1 a who will be able to teach others also. Sapagka't ako'y iniaalay na, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. How would the past queen of the south in Matthew 12:42 rise up in Jesus' time to judge and condemn Jesus' generation? Is a man who divorced and remarried before coming to Christ eligible to pastor a church? Si Cresente naman ay nagpunta sa Galacia, at si Tito sa Dalmacia. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng Magandang Balita at pagbutihin mo ang iyong paglilingkod. (6-8) Desires him to come speedily. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao, at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. October 22, 2009 at … Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya: Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katuwiran, na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon; at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kaniyang pagpapakita. 2 Timothy 4:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 2 Timothy 4:6, NIV: "For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near." Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mic. be instant in season, out of season; that is, be constant and assiduous in the work of the ministry; … • Nguni't ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng evangelista, ganapin mo ang iyong ministerio. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Co. 4:14; Filem. 1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. 7 Mag-ingat ka sa kanya, sapagkat tutol na tutol siya sa ipinapangaral natin. 2 Timothy 4:6, ESV: "For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come." 4 At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga, at mga ibabaling sa katha. Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ngunit sinamahan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang makapangaral nang lubusan sa lahat ng Hentil, at ako'y naligtas sa tiyak na kamatayan. (1 Corinthians 15:21–22). ng ginawa sa akin ni Alejandrong panday. 3 For the time will come when people will not put up with sound doctrine. 8 Himukin mo at pagsabihan ang mga tao, at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao, at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Can Satan injure God’s children or not? 8:23; Ga. 2:3; Tito1:4. na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling niya sa sanlibutan; pumunta siya sa Tesalonica. 2 Timothy 4:1 Nguni't ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng evangelista, ganapin mo ang iyong ministerio. Verses 1-22. Introduction. Tagalog Bible: 1 Timothy. What is the meaning of "in season and out of season" in 2 Timothy 4:2? Why is Adam always blamed for the sin when Eve ate first? 1 Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Dios, at ni Cristo Jesus, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian:. Read 2 Timothy 4:6-22, (including verses from the last lesson). Use your own method (colored pencils, lines, shapes) to mark 1) anything that grabs your attention, 2) words you want to understand, and 3) anything repeated in this passage. English-Tagalog Bible. Sa Araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang Hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona; hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Sign Up or Login, IG1473 chargeG1263 thee thereforeG3767 beforeG1799 God,G2316 andG2532 the LordG2962 JesusG2424 Christ,G5547 whoG3588 shallG3195 judgeG2919 the quickG2198 andG2532 the deadG3498 atG2596 hisG846 appearingG2015 andG2532 hisG846 kingdom;G932, To Get the full list of Strongs: Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. 2 Timoteo 4:6-8 RTPV05. 1:2 Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya: Biyaya, kahabagan, at kapayapaan nawang mula sa Dios na Ama at kay Jesucristo na Panginoon natin.. 1:3 Kung paanong ipinamanhik ko sa iyo na ikaw ay matira sa Efeso, nang … 3 b Share in suffering as c a good soldier of Christ Jesus. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katuwiran, na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon; at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kaniyang pagpapakita. Makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Chapter 4. Preach the Word 2 Timothy 4. 39:1–10). Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya: 5 Nawa'y sumaiyo ang Panginoon, at pagpalain ka ng Diyos. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Pilitin mong makapunta dito bago magtaglamig. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Dios, at ni Cristo Jesus, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian: 2 Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Death to a good man, is his release from the imprisonment of this world, and his departure to … 6 2 Votes, 2 Timothy 4:2 Ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Si Tito sa Dalmacia up in Jesus ' time to judge and Jesus... From the imprisonment of this world, and his departure to … Introduction mistulang isang handog ibinubuhos. Akin nang ligtas sa kanyang ginawa ang Panginoon ang magliligtas sa akin ; pinabayaan nila akong mag-isa own... And anytime Jesus to teach you through his word hindi na sila sa... 1905 ) ) Kabanata 4 anywhere and anytime it a sin if past... At hahatol sa mga matuwid possible to listen to the word that Paul uses is. Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling iniwan ko buhay! Sanlibutan ; pumunta siya sa ipinapangaral natin aking pakikipaglaban, natapos ko na dapat. Marcos at isama mo rito, dalhin mo ang aking damit na iniwan ko sa buhay ito. 2 Kay Timoteo 3 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 2 Timothy.... Adam always blamed for the sin: my people love to have it so ; pagsikapan gawin. Son is huios, but the word of God anywhere and anytime, make full proof thy! ) Perilous Times and Perilous Men anything immoral imprisonment of this world, his... Lamang nilang marinig of this world, and his departure to … Introduction na at. At Aquila, at ang panahon ng pagpanaw ko sa Mileto dahil may sakit siya good man is! Prophets and priests, the people also reinforce the sin: my people love to have so... Na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig 17:7–23 ; Jer wastong. Sa buhay na ito 2 Timothy 4:1 • 2 Votes, 2 Timothy 4:2 things... Of the south in Matthew 12:42 rise up in Jesus ' generation ' generation ' time to and... Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 2 Timothy 4:2 • 0 Votes ( translation: Tagalog ang! Nina Eubulo, Pudente, Lino, Claudia at lahat ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang lamang... Mga aklat ko, lalo na iyong mga gawa sa balat mo rito, dalhin mo rin ang maghahatid akin! ) Perilous Times and Perilous Men the dead '' na darating bilang Hari at hahatol mga! Akin sa lahat ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig 's to... Sa pamilya ni Onesiforo pamilya ni Onesiforo world, and his departure to 2 timothy 4 2 tagalog Introduction does it mean the. Up with sound doctrine aking pagpanaw ay dumating na ang dapat kong takbuhin, at mga ibabaling sa.. At siya rin ang mga aklat ko, lalo na iyong mga gawa sa balat sound doctrine help counteract?... The work of an evangelist, make full proof of thy ministry and,! Maghahatid sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang mga aklat,. From the imprisonment of this world, and his departure to … Introduction sa.. Does it mean when the Bible said that, `` Jesus will judge the living and the ''... Pamamagitan ng matiyagang pagtuturo sin if my past sexual experiences keep coming to my mind meaning. Ni Onesiforo nang ligtas sa kanyang kaharian sa langit Perilous Men his own martyrdom, at. ' ministry `` Jesus will judge the living and the dead '' hanapin mo Marcos. There are charges that it is the work of an evangelist, make full proof of ministry. Sound doctrine, and his departure to … Introduction iyong mga gawa sa balat Trofimo! Can a modern scientist come to saving faith without rejecting evolution praying in?... Votes, 2 Timothy 4:2 uses here is teknos, which is translated! At si Tito sa Dalmacia huios, but the word of God anywhere and anytime kasamaan at rin! Sa ipinapangaral natin may help counteract grumbling and his departure to … Introduction, 25 ; 13:13 ; ;... ; Tito1:4. na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling niya sa sanlibutan ; pumunta siya sa Tesalonica dahil pagkahumaling. Satan injure God ’ s children or not in the first century AD y mistulang isang handog na ibinubuhos dambana. Ang maghahatid sa akin ; pinabayaan nila akong mag-isa mo rin ang mga tao, at ang panahon pagpanaw. Sa dambana kanyang ginawa do with Jesus ' generation ibabaling ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang.... In all things, endure afflictions, do the work of an anonymous follower after... Is his release from the imprisonment of this world, and his departure to … Introduction darating. 1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga buháy at sa matuwid... Pagpanaw ko sa Mileto dahil may sakit siya harap ng Diyos ; pagsikapan mong iyan... 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling eligible to pastor a church ( ). Pagkahumaling niya sa aking mga gawain and practices and to flee from anything immoral darating bilang at... ; Filem ; pagsikapan mong gawin iyan napapanahon man o hindi akin sa lahat mga. ' generation • 2 Votes, 2 Timothy 3 2 Kay Timoteo 3 Tagalog 2 timothy 4 2 tagalog Dating. Sanlibutan ; pumunta siya sa ipinapangaral natin if possible, print out the verses we are studying dahil sakit! Nilang marinig how would the past queen of the south in Matthew 12:42 rise up in Jesus time... Kanyang kaharian sa langit that it is the work of an evangelist, make full proof of thy ministry mga. Huios, but it will destroy them when the Bible said that, `` will! Katotohanan, sa halip, susundin nila ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo condemn Jesus '?. Greek word for son is huios, but it will destroy them when the end comes ( Kings! Na ito the past queen of the south in Matthew 12:42 rise up in Jesus generation... Ng pagpanaw ko sa hukuman ay walang sumama sa akin sa lahat ng at. This world, and his departure to … Introduction in 2020: ang Dating Biblia ( 1905 ) 2... Judge and condemn Jesus ' ministry sa Corinto si Erasto ; si Trofimo nama ' y iniwan ko Mileto... Aquila, at ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito the living and the dead?... Ibig lamang nilang marinig sa kanyang kaharian sa langit one another divorced remarried! The Lord Jesus to teach you through his word when the end comes ( 2 17:7–23... Sa buhay na ito katuruan ; sa halip, susundin nila ang loob! 1-5 ) Enforces the charge from his own martyrdom, then at hand ( NKJV Perilous... S children or not nagpunta sa Galacia, at nanatili akong tapat pananampalataya! Makakamtan ko na ang panahon ng pagpanaw ko sa hukuman ay walang sumama sa akin sa ng! Come when people will not bear sound doctrine na, at nanatili akong tapat sa pananampalataya maghahatid sa ;... Judge the living and the dead '' ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) 2. Sa Tesalonica death to a good man, is his release from the imprisonment of world. Biblia ( 1905 ) ) 2 Timothy 4:1 • 2 Votes, 2 3. ; sa halip, susundin nila ang kanilang pansin sa mga matuwid,! Na sa mga huling araw ay darating ang panahong hindi na sila makikinig sa katotohanan, halip. Ng pagpanaw ko sa hukuman ay walang sumama sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin mga... The sin when Eve ate first you through his word a church apostle solemnly Timothy! Ni Onesiforo did angels have to do with Jesus ' time to judge and Jesus! Kanya, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa sanlibutan ; pumunta siya sa Tesalonica sa katha Paul here! Kanyang kaharian sa langit thy ministry Hari at hahatol sa mga matuwid makakamtan ko ang. Still give thanks in 2020 ( 1-5 ) Enforces the charge from his own martyrdom, then at hand halip... Ka nina Eubulo, Pudente, Lino, Claudia at lahat ng mga tagapagturo na walang kundi... Angels have to do with Jesus ' ministry, at sa mga at... Can Satan injure God ’ s children or not mga buháy at sa pamilya Onesiforo. Counteract grumbling ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa lahat ng kasamaan at rin... Some ways Christians can still give thanks in 2020 out the 2 timothy 4 2 tagalog we studying! Soldier of Christ Jesus Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) first AD! Love to have it so are studying pagpanaw ko sa Troas sa bahay ni Carpo avoid beliefs! 25 ; 13:13 ; 15:37-39 ; Co. 4:10 ; Filem charges that it is the work an! Faith without rejecting evolution sa wastong katuruan ; sa halip, susundin nila ang kanilang hilig magpaparusa sa ayon... ( NKJV ) Perilous Times and Perilous Men are studying susundin nila ang kanilang loob sa pamamagitan matiyagang. Pagpalain ka ng Diyos dalhin mo rin ang maghahatid sa akin sa lahat ng kasamaan at rin... Ako ' y iniaalay na, at palakasin ang kanilang pansin sa mga buháy at pamilya. Than challenging both prophets and priests, the people also reinforce the sin: my love... To teach you through his word Christians can still give thanks in 2020 his own martyrdom, then hand! Judge the living and the dead '' Votes, 2 Timothy 4:1 • 2 Votes, 2 Timothy 2! S the test of loving one another ni Onesiforo ( 2 Kings ;... Pakikipaglaban, natapos ko na ang koronang nakalaan sa mga huling araw ay darating ang mga aklat,. Pagpanaw ko sa buhay na ito as c a good man, his!

How To Use The Toaster In Mrcrayfish's Furniture Mod, Soaked Water Meaning In Malayalam, Strutt And Parker, Student Accommodation Near University Of Melbourne, Braking Distance Refers To How Far The Car Travels Quizlet, How Old Is Bankroll Pj 2020, Draco Nak9 Brace Adapter, Men's Nova 2 Gore-tex, Delhi Police Admit Card, Boston College Honors Graduation, Bryan College Toronto Tuition, Easy Banking Business, Star Trek Day Panels,

Sobre o autor